Põhikiri

MTÜ KULTUURIPÄRANDI HOIDJA

PÕHIKIRI

 

I Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Kultuuripärandi Hoidja (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid

soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.
1.3. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõppeb 31.detsembril.

1.5. Ühing on asutatud tähtajatult.
1.6. Ühingu eesmärgiks on uurida, kaitsta ja väärtustada säilinud eesti pärandkultuuri  ja läbi viia selleteemalist uurimus- ja teavitustööd. Lisaks on Ühingu eesmärgiks uurida, säilitada eesti ja soome-ugri folkloori, kombeid ja mütoloogiat ning nende teemadega seondatavaid nähtusi, edendada kultuuriuuringuid, populariseerida ja publitseerida tulemusi ning arendada koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega.
1.7. Ühingu põhitegevusteks on:

a) eesti pärandkultuuri objektide uurimine, kaitsmine ja hooldamine;

b) eesti ja soome-ugri folkloori, kommete ja mütoloogia uurimine ja talletamine;

c) teavitustöö tegemine kaitsmaks ja väärtustamaks eesti pärandkultuuri, folkloori ja loodust;

d) infomaterjali, uurimus- ja teadustööde publitseerimine;

e) loodusmatkade korraldamine.
II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
b) Ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;

c) Ühingu liige on kahjustanud Ühingu mainet;
d) Ühingu liige tegutseb Ühinguga konkureerivas ühenduses.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
c) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed (nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakttelefon, e-post) ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine. Üldkoosolek võib juhatuse liiget tagasi kutsuda üksnes mõjuval põhjusel;

d) sisseastumis- ja liikmemaksu kehtestamine;
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
f) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) juhul kui seda  nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
c) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest

4.7  Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejatest liikmete nõusolek ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab ükssada tuhat (100.000) krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.4. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, raamatupidamise ja aruandluse korraldmine.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara teisele sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 02.04.2010 aastal Tallinnas.

Comments are closed.

English